Privacybeleid

Privacyverklaring

Stichting Blik op Werk (hierna te noemen: ‘BOW​’), gevestigd aan Churchilllaan 11 3527 GV Utrecht, verwerkt bij het verlenen van haar diensten persoonsgegevens. BOW is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
BOW verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
● Voor- en achternaam;
● Geslacht;
● Adresgegevens;
● Telefoonnummer;
● E-mailadres;
● IP-adres;
● Loginnaam;
● Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
● Bankrekeningnummer.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@blikopwerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
BOW verwerkt uw persoonsgegevens, afhankelijk van het doel waarvoor wij deze hebben verzameld, voor de volgende doelen:
● Een goede en efficiënte dienstverlening;
● U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
● U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
● U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
● Om goederen en/of diensten bij u af te leveren;
● Facturering;
● Het afhandelen van uw betaling;
● Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
● Verbetering van de dienstverlening;
● BOW verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
BOW verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst zoals wij die met u hebben gesloten of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Daarnaast kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verwerken omdat u daar toestemming voor heeft gegeven. Tot slot verwerken wij persoonsgegevens omdat BOW
hier een gerechtvaardigd belang bij heeft.
Geautomatiseerde besluitvorming:
BOW neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:
BOW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bepaalde gegevens moeten echter
langer worden bewaard, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten.
Delen van persoonsgegevens met derden In het kader van onze dienstverlening ​kan BOW persoonsgegevens uitwisselen. BOW ​kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals bijvoorbeeld de IT-leveranciers van onze website en onze systemen of ingeschakelde
ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de hiervoor genoemde
doeleinden. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. BOW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer BOW ​aan een
wettelijke verplichting moet voldoen.
Doorgifte van uw gegevens buiten de EER:
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein,
Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan partijen buiten de EER die “EU-U.S. Privacy Shield” gecertificeerd zijn, waaruit blijkt dat zij zich zullen
houden aan de Europese Privacywetgeving.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BOW gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden gedurende uw bezoek bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Deze cookies worden alleen
tijdens de browsersessie gebruikt en worden daarna automatisch verwijderd. Ook gebruiken wij Google Analytics om onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BOW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een
andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blikopwerk.nl of per post naar Blik
op Werk, Postbus 2707 te (3500 GS) Utrecht.
Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u zich, bij indiening van uw verzoek, te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan
niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.
BOW wil u er tevens op wijzen dat u, indien u er niet samen met ons uitkomt, de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Beveiliging:
BOW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons met op via info@blikopwerk.nl.
Wijzigen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.
BOW is bevoegd deze privacyverklaring aan te passen. Nieuwe versies worden altijd op de
website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Contact Form Powered By : XYZScripts.com